درخواست نمایندگی

لطفا جهت اخذ نمایندگی فرم ذیل را تکمیل فرمایید. «جهت سهولت در امر اعطا نمایندگی به مناطق ، مدارس ، بخش ها ، روستاها، شهرها و استانهای مختلف کشور عزیزمان که تا کنون به خانواده بزرگ شرکت پویا ابتکار پیوسته اند ، این فرم و روال اداری آن را تدوین نموده ایم تا از زحمت هم میهمانمان بکاهیم و سرعت انجام کار را افزایش دهیم ».
  • در صورت خالی گذاشتن این بخش ، مبنی بر درخواست نمایندگی جهت "شهر" گذاشته می شود.

آموزش چرتکه